Opettajankoulutusfoorumin alueellinen seminaari Turussa

Valtakunnallinen DigiErko-verkosto esittäytyi tiistaina 27.2. Turun yliopistolla järjestetyssä opettajankoulutusfoorumin alueellisessa seminaarissa. Opettajankoulutusfoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama foorumi, jonka tavoitteena on uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Opettajankoulutusfoorumi on esimerkiksi laatinut Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman, jossa linjataan, miten suomalainen opettajankoulutus saadaan säilymään vahvana ja arvostettuna. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat opettajankoulutuksen kehittämishankkeet, meidän hankkeemme mukaan lukien, ovat mukana opettajankoulutusfoorumin toiminnassa. Turun alueelliseen opettajankoulutusfoorumin seminaariin oli kutsuttu myös alueella toimivia opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisia, kuten rehtoreita, opettajia, sivistystoimea ja päiväkotien edustajia.

OKFTurku3
Toripisteen pystytystä

Seminaaripäivä alkoi opettajankoulutusfoorumin puheenjohtajan, professori Jari Lavosen, esityksellä, jossa hän kertoi opettajakoulutusfoorumin toiminnasta, vertaili suomalaisen koulun haasteista kansainvälisen tason haasteisiin ja pohti opettajien asiantuntijuutta ja sen kehittämistä. Lavosen avauksen jälkeen Turun yliopiston varadekaani Jukka Husu ja tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski esittelivät opettajankoulutuksen kehitysnäkymiä Turun yliopiston näkökulmasta. Turussa erityistä on, että yliopistolla toteutetaan luokan-, aineen- ja erityisopettajien peruskoulutuksen lisäksi myös paljon erilaisia opettajien täydennyskoulutuksia ja erikoistumiskoulutuksia sekä viedään suomalaista opettajankoulutusta maailmalle.

OKFTurku4
Valtakunnallisen DigiErko-verkoston ja Opendigin piste hanketorilla

Seminaaripäivä jatkui hanketorilla, jossa Turun yliopiston koordinoimat ja partnerihankkeet esittäytyivät. Valtakunnallinen DigiErko-verkosto jakoi toripisteensä Opendigi-hankkeen kanssa. Opendigi-hanke on meille luonnollinen yhteistyökumppani, sillä molemmat hankkeet pyörivät opetuksen ja oppimisen digitalisaation ympärillä ja hankkeissa muodostuvilla verkostoilla on etua toisistaan. Toripisteellämme kävi koko kahden tunnin ajan mukava kuhina, ja vierailijoiden joukosta löytyikin mahdollisia yhteistyötahoja ja tulevia digierko-koulutettavia.

OKFTurku2
Torilla kävi mukavasti väkeä

Hanketorin jälkeen oli vuorossa paneeli- ja yleisökeskustelu opettajankoulutuksen kehittämishankkeista. Panelisteina oli opetusneuvos Armi Mikkola opetus- ja kulttuuriministeriöstä, puheenjohtaja Johanna Laurila Turun luokanopettajaopiskelijoiden Opex ry:stä sekä rehtorit Johanna Levola-Lyytinen Luostarivuoren lukiosta ja Marjut Kleemola Turun normaalikoulun lukiosta. Keskustelun aikana mietittiin muun muassa, miten hanketorilla esillä olleissa hankkeet tukevat opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumoa ja miten hankkeiden tuloksia jaetaan. Lisäksi keskustelua käytiin siitä, millaisia hakijoita opettajankoulutukseen valitaan ja millaiseen opettajan rooliin opettajankoulutuslaitoksessa ja täydennyskoulutuksia opettajia kasvatetaan.

Kaiken kaikkiaan seminaaripäivä oli erittäin onnistunut ja antoisa, kiitos järjestäjille! Seuraavan kerran Valtakunnallisen DigiErko-verkoston porukkaa löytää Jyväskylän alueellisesta opettajankoulutusfoorumin seminaarista 5.4.!

Koko Turun opettajankoulutusfoorumin seminaarin taltioinnin hanketoria lukuun ottamatta löytää täältä:
http://minedu.fi/tapahtumat/2018-02-27/opettajankoulutusfoorumin-alueellinen-seminaari-turku

Lisätietoa opettajankoulutusfoorumista ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeista:
http://minedu.fi/opettajankoulutusfoorumi
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/korkeakoulujen-opettajankoulutuksen-kehittamishankkeet

Valtakunnallinen DigiErko-Kickoff! 8.2.-9.2.

digierkotwiitTorstaina 8.2. käynnistyi valtakunnallinen DigiErko kickoff -tapahtuma Helsingissä. DigiErko on opettajien erikoistumiskoulutus, joka keskittyy oppimiseen ja opettamiseen digitaalisissa ympäristöissä. Tapahtuma järjestettiin Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Minerva-torilla. Paikalla oli digitaalisen oppimisen ja opettamisen koulutusohjelman opiskelijoita, opettajia ja ohjelmasta jo valmistuneita opettajia. DigiErko-koulutusohjelma toimii Itä-Suomen, Helsingin sekä Turun yliopistoissa. DigiErko-verkoston toiminta pohjautuu näiden yliopistojen DigiErko-koulutuksiin ja niissä toimivien asiantuntijaopettajien verkostoitumiseen. Valtakunnallista verkostoa koordinoidaan Itä-Suomen yliopistosta.  

Torstai-iltapäivänä esittäydyttiin ja keskusteltiin yleisesti kickoff-tapahtumasta sekä DigiErkosta. Verkostoitumista vietiin pintaa syvemmälle vaahtokarkkihaasteen kautta. Intensiivinen 18 minuutin suunnittelu- ja rakenteluprosessi tuotti tulosta ja voittajajoukkuekin löytyi.

Toinen päivä aloitettiin paneelikeskustelulla, jota moderoi Aleksi Lahti. Paneelikeskustelun aiheena oli digitaalisen asiantuntijuuden kehittyminen, jakaminen ja verkostoituminen sen tukena. Panelistien asiantuntijuus oli laaja-alaista ja moniammatillista. Panelistit olivat yhtä mieltä teknologian roolista opetuksessa  yhtenä osa-alueena ja pedagogisen näkökulman tärkeydestä. Keskustelussa nousi toisaalta esille myös kokeilun merkitys, jota ei voi aliarvioida opetustyön kehittämisessä ja uusien tapojen löytämisessä.

Opettajan osaamisen kehittymisen seuranta herätti keskustelua ja niin kannatusta kuin vastustustakin. Seurannan tavoitteeksi pohdittiin opettajalähtöistä näkökulmaa ja sitä, että hyötyjen tulisi olla näkyviä opettajille.

Asiantuntijuuden jakamisessa tärkeänä nähtiin oma työyhteisö ja kollegat, mutta myös esimerkiksi omat työn ulkopuoliset moniammatilliset verkostot. Henkilökohtaisen kehityksen kannalta tärkeänä pidettiin oman työyhteisön ulkopuolisten laajat verkostot. Huomattiin myös, että intuitiiviset teknologiat tarjoavat asiantuntijuuden jakautumista toimijoiden oman innostuksen ja työskentelyn tuloksena.digierko2p+ñiv+ñaamuPanelistit järjestyksessä vasemmalta alkaen: Juho Laitinen, Marianna Jokila, Christian Lupander, Joni Kääriäinen, Heli Oksanen ja Janne Korsimo

Ajatuksia herättävän paneelikeskustelun jälkeen Ruskon kunnan koulutoimen ICT-koordinaattori Janne Korsimo esitteli Opentunti-sivustoa (www.opentunti.fi), joka mahdollistaa opettajien opetuksen suunnittelun, käytäntöjen ja muiden omaan työhön liittyvien tietojen jakamisen oman koulun tai kunnan sisäisesti tai vaikka valtakunnallisesti. Korsimo itse kuvaili sivustoa reseptipankiksi. Materiaalipankki kyseessä siis ei ole. Sivusto on ehdottomasti tutustumisen arvoinen ja vastaa tarpeeseen.

Arto Kortelainen Liedon kunnasta kertoi laaja-alaisen osaamisen taitojen yhdistämisestä digipassiin. Hän on mukana myös ViLLE:n (https://ville.utu.fi/) kouluttajana. Tampereelta kaupungin edustaja Tanja Jurvanen kertoi kokemuksistaan OPS-työn kehittämisen parissa.

Jukka Rauvola Turun Yli-Maariasta kertoi Ypsilon monitoimitalon kehittämisestä oppimisympäristönä. Kehitystyössä on ollut mukana suuri ryhmä asiantuntijoita ja suunnitelmien toteutuessa opetus olisi mahdollista toteuttaa erittäin pitkälti paperittomasti.

Iltapäivällä keskityttiin ryhmittäin DigiErko-verkoston toiminnan suunnitteluun. Keskustelun tarkoituksena oli hakea toimivia käytännön näkökulmia tulevaisuutta ajatellen niin, että verkosto tulisi olemaan elävä ja pitkäikäinen. Yhdessä kerätyt ajatukset koostettiin vielä yhdessä ja samalla muodostettiin DigiErkon verkostotoiminnan perusperiaatteet.

Suuri kiitos kaikille osallistujille! Erityiskiitos panelisteille, puhujille sekä tapahtumaa organisoineille Innokas-verkostolaisille.

DigiErko #digierko #uusiperuskoulu #opettajankoulutusfoorumi @EduSciHelsinki