Vierailijakynä: Kuulumisia kentältä

Niittykummun koulussa opettajana toimiva Maria Björkenheim hakeutui Helsingin yliopiston DigiErko-koulutukseen kollegansa innoittamana. Juhannusviikon Vierailijakynässä Björkenheim kirjoittaa jo hyvässä vauhdissa olevasta kehittämisprojektistaan.

Sain pyynnön kirjoittaa pienen pätkän siitä, miksi hakeuduin Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutukseen. Kollega kävi vastaavan Turussa, ja kehui kovasti, ja yhdessä työstimme luokkiemme kanssa projekteja jos millaisia. DigiErko-koulutus kuulosti todella mielenkiintoiselta, ja sellaiselta, mistä voisin itse saada paljon irti – oppia uutta, mutta myös löytää uusia keinoja hyödyntää jo kertyneitä taitoja. Ja sillä tiellä siis ollaan.

Koulutuksessa on mielekästä käytännönläheisyys ja akateemisuus, jotka kulkevat sopivasti rinta rinnan. Ja eihän siitä maaliviivalla häämöttävästä asiantuntijatittelistäkään haittaa ole. DigiErko-tehtäviin olennaisena osana kuuluu myös oma kehittämisprojekti, ja omalla kohdallani sen idea on itänyt jo ennen tälle koulutustaipaleelle astumista. Visiona on ollut luoda ilmiöpohjaisten, monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen tueksi opas, missä mukana kulkee resurssiopettaja, joka auttaa projektin toteutuksessa, suunnittelusta arviointiin. Opas tulee digitaaliselle pohjalle monimediallisesti, ja resurssiopettajuuden tueksi tulee myös teoriapohja samanaikais-, pari- ja tiimiopettajuudesta. Oman kokemukseni pohjalta tuntui, että tällaiselle opas&resurssi -järjestelylle voisi hyvinkin olla tarvetta, ja parhaimmillaan se auttaisi tuomaan OPSin ajatusmaailmaa vieraalta mörkötasolta lähemmäksi normaalia opetusarkea. Ilmiöoppiminen, monialaisuus, laaja-alaiset taidot, tiimiopettajuus – yhdellä opastetulla iskulla vaikka kuinka monta OPS-kärpästä!

Työnimellään “Projektiressut”-projektini on tällä erää hyvässä vaiheessa – aloittamista vaille valmis. Puitteet ovat otolliset, työpari on hommassa mukana, ja uskoa omaan projektiin on. Rehtori on ilmaissut tukensa projektiajatukseen, ja tulevana lukuvuonna pääsen koulussamme resurssiopettajaksi, jolloin pääsen tutussa ympäristössä ja kollegoideni kanssa testaamaan ja hiomaan visioitua opasmallia. Sen lisäksi tulen toimimaan alueellisena OPS-agenttina, jolloin pääsen vierailemaan myös muissa kouluissa, joihin kenties myös voin levittää projektini ilosanomaa.

Osaltani DigiErko-koulutus on osunut juuri otolliseen saumaan, missä sen avulla ja siihen tähdäten toimenkuvani ja ammatillinen osaamiseni pääsee kehittymään monin eri tavoin. DigiErkoiluni antoi myös pontta hakea edellämainittuun OPS-agentti -tehtävään lukuvuodelle 2019–20. Näiden agenttien tehtävänä on keskittyä Espoon yhtenäisen OPS-kulttuurin vahvistamiseen koulun toimintakulttuurin näkökulmasta ja etenkin kehittämisen kohteina ovat arvot ja oppimiskäsitys; koulun arviointikulttuuri; osallisuus; vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen. Mielenkiinnolla odotan, mitä kaikkea pääsen tekemään, kun tähystelen tällaisten agenttilasien läpi, kourassa OPS, takataskussa digitaidot, ja projektiopas pilvenreunalla.

– Maria Björkenheim

Vierailijakynä: DigiErko-koulutus on välttämätön veturi koulun digitaalisessa muutoksessa

Vierailijakynään on tällä kertaa tarttunut Helsingin yliopiston DigiErko-koulutuksessa parhaillaan opiskeleva, Saimaan ammattikorkeakoulussa lehtorina työskentelevä Minna Markkanen. Markkanen kokee erikoistumiskoulutuksen vastaavan koulujen sekä yksittäisten opettajien muutos- ja osaamistarpeisiin.

Digitalisaation myötä on syntynyt uudenlaisia tarpeita koulujen kehittämiseen. Oppijat käyttävät laajasti digitaalisia laitteita arjessaan ja formaalisen oppimisen sekä koulun rajapinnat ovat hälvenneet. Digitalisaatio on rajattomuutta oppimisessa; se on mahdollistanut oppimiseen kaikkialla, jolloin oppiminen perinteisellä tavalla koulussa on muuttunut. Tästä syystä opettajan työ elää murrosvaihetta. Digitalisaatio on asettanut uudenlaisia vaatimuksia koulujen muutostyölle. Muutoksesta on tullut pysyvä ilmiö koulutyössä ja opettajilla on ollut haasteita pysyä muutoksen mukana. Opettajien jakautuminen digitaalisen muutoksen edessä on selvää: osa on muutoksen vetureita, innokkaita kehittäjiä, osa yrittää pysyä muutoksen mukana ja osa opettajista ei anna digitalisaation vaikuttavan omaan työhön mitenkään. Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä –erikoistumiskoulutus vastaa koulujen sekä yksittäisten opettajien muutos- ja osaamistarpeisiin. Se kokoaa yhteen digitaalisen oppimisen ja opettamisen ajantasaisen teoreettisen tiedon, tutkimuksen, digitaaliset välineet, sovellukset, ajankohtaisen kehittämistyön sekä tulevaisuuden trendit.

Onnistunut digitalisaatio kouluissa vaatii opettajien yhteistyötä ja dialogista keskustelua. Innokkaidenkin into hyytyy, jos vastustajien joukko ei koe muutosta tarpeelliseksi. Jotta koulutusorganisaatio olisi aidosti muutoksessa mukana, sen tulisi olla avoin, oppiva yhteisö, joka antaa tilaa tekemiselle ja avoimemme kokeilukulttuurille (Toivola, M. 2019, 110-111). Opettajien asenne on viime kädessä se, joka on avain digitaalisen oppimisen ja opettamisen muutokseen.

Digitalisaatio haastaa myös opettajankoulutuksen kehittymään. Millaisissa muissa tehtävissä opettamisen lisäksi opettajat voisivatkaan toimia digitalisoituvassa yhteiskunnassa? Millaisia osaamisen laajentamisen ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia on tällä hetkellä opettajille tarjolla? Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä –koulutus on vastannut erinomaisesti omiin kehittymistarpeisiini. Pitkäkestoinen koulutus on vaikuttavampi ammatillisessa kehittymisessä kuin lyhyt täydennyskoulutus. Sen avulla on mahdollista aidosti kehittää omaa asiantuntemusta ja kehittyä digitaalisen oppimisen sekä opettamisen asiantuntijaksi. Toivola, M. (2019, 109-110) pohtii koulujen kehittämistoiminnan laajentamista opiskelu- ja työyhteisöä laajemmaksi. Yksittäinen opettaja ei digitaalisessa maailmassa ole enää yksinäinen suorittaja, vaan ketterä verkostoituja, joka vahvistaa omaa osaamistaan yhdessä verkostonsa kanssa. Digitaalisuus korostaa yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen tarvetta. Ne monipuolistuvat digitaalisilla välineillä, jolloin jaettu asiantuntijuus vahvistuu.  

Opettajan urakehityksestä puhutaan edelleen aika vähän. Perinteisiä mahdollisuuksia edetä urallaan ovat olleet täydennyskoulutukset, rehtorin tehtävät, pedagogiset koulutukset tai jatko-opinnot. Mitä nämä koulutuspolut antavat opettajan työhön, niin varmasti perustyöhön ne antavat uutta näkökulmaa ja syventävät osaamista. Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä –erikoistumiskoulutus avaa opettajan uramahdollisuuksia aivan uudella tavalla. Opettaja tulisikin nähdä vahvemmin ei pelkästään oman työnsä tai oman työyhteisön kehittäjänä vaan ennemminkin verkostoissa toimivana asiantuntijana, digitaalisen oppimisen ja opettamisen kehittäjänä esimerkiksi alan yrityksissä, asiantuntijana monialaisissa hankkeissa tai kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi suomalaisen digitaalisen koulutuksen koulutusviennin edistämisessä. Opettajan työn ja opettajankoulutuksen muodostama asiantuntemus olisi nähtävä entistä laajemmin muutoinkin digitaalisessa yhteiskunnassa. Haastaisinkin opettajankoulutuksen kehittämään tarjontaa koulutusrajoja ylittävään pitkäkestoisempaan koulutukseen.

Erikoistumiskoulutuksen myötä olen pohtinut digitaalisen kehittämistyön rajapinnoilla olevia oppijoita ja heidän sujuvia siirtymiään kouluasteelta toiselle. Suurin tulevaisuuden haaste on yhtenäisten digitaalisten palveluiden tarjoaminen oppijoille. Näkisin, että yhteiskehittäminen koulurajojen yli on seuraava vaihe digitalisaatiossa, jossa työelämä on luonteva osa koulujen ja työpaikkojen muodostamassa oppimisen ekosysteemissä. Tavoitteena yhteiskehittämisessä tulisi olla se, että oppijoille muodostuisi loogisesti etenevä digitaalisten taitojen polku kouluasteelta toiselle ja edelleen työelämään. Yhteiset oppimisen ekosysteemit, jotka muodostuvat kouluista ja työpaikoissa ovat tulevaisuudessa osaamisverkostoja ja ne mahdollistavat uudenlaisen oppivan kulttuurin luomisen. Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus kokoaa yhteen opettajia eri kouluista, ja koulutuksessa parasta onkin ollut kouluasteet ylittävä osaamisen jakaminen ja osaamisen ristiinpölytys.

Asiantuntijaksi kehittyminen vaatii oman työyhteisön ja oman koulutusorganisaation tuen. Avoin keskustelu, ideointi ja osaamisen jakaminen sekä salliva ilmapiiri kehittävät ja vievät koko yhteisön osaamista eteenpäin. Silti opettaja on oman oppimisen omistaja.  Minna Huotilainen (2019, 176-179) käsittelee kirjassaan omistajuuden kokemusta työelämässä. Opettajan työssä sekä opiskelijana erikoistumiskoulutuksessa näen, että oppimisen omistajuus syntyy arvostuksesta, sallivuudesta, tilan antamisesta, luottamuksesta, sekä oikeudesta vaikuttaa. Työelämässä oppimisen omistajuutta lisää viisas ja tilaa antava johtaminen, jossa työntekijänä minulla on mahdollisuus tehdä työtä oman asiantuntijuuteni mukaisesti parhaaksi katsomallani tavalla, omaan osaamiseeni luottaen. Opettajan työ on tänä päivänä jatkuvaa oppimista. Hyvä työpaikka tarjoaa opettajalle oppimisen ja kehittymisen haasteita sekä kannustaa keskustelevaan ja avoimeen osaamisen jakamiseen, jossa sallitaan kokeileva, hapuileva, utelias oppiminen. Oppiva yhteisö, hyvä työpaikka, on välttämätön digitalisaation mahdollistaja. (Huotilainen, M. 2019, 176-179.)

– Minna Markkanen

Lähteet:

Huotilainen, M. 2019. Näin aivot oppivat.

Toivola, M. 2019. Käänteinen arviointi.

Vierailijakynä: Tvt-hörhöstä DigiErko-opiskelijaksi ja lopulta aluetutoriksi

Helsingin yliopiston DigiErko-koulutuksesta valmistunut Minttu Myllynen kirjoittaa tämänkertaisessa Vierailijakynä-julkaisussa, minkälaisia välineitä DigiErko-koulutus tarjoaa koulun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä aluetutorina toimimiseen.

Luulisin olevani ikuinen opiskelija, aina jokin täydennyskoulutus meneillään. Siksi innostuinkin aika lailla, kun reilut kaksi vuotta sitten huomasin ilmoituksen opettajille suunnatusta erikoistumiskoulutuksesta, jonka aiheena oli oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä. Koulutuksen kuvaus vaikutti todella mielenkiintoiselta kaltaiselleni sovellushörhölle.

Koko tähänastisen opettajaurani olen tehnyt Kirkkonummella ruotsinkielisessä yhtenäiskoulussa, Winellska skolanissa. Käytin tietokoneita ensimmäisen kerran oppilasryhmän kanssa muistaakseni vuonna 2007. Oppilaani tekivät digitaalisia matkaesitteitä Suomen eri kaupungeista. Muutamaa vuotta myöhemmin markkinoille tulivat tabletit ja kokeilinkin koulumme ensimmäisten joukossa jotain melko kökköä tablettia silloisten tokaluokkalaisteni kanssa dokumentointiin ja kuvamanipulaatioon. Tabletin laadusta huolimatta innostus, sekä oppilaiden että minun, oli huikeaa. Niihin aikoihin koulussamme oli kaksi tietokoneluokkaa, jotka olivat pääasiassa yläluokkien käytössä. Sain rehtorin ylipuhuttua: pian luokkaani tuli neljä pöytäkonetta, jotka olivat omassa sisäisessä verkossa. Näistä ratkaisuista ei kerrottu kunnan ATK-palveluille mitään… Uskoin jo silloin siihen, että tietokoneet voivat, järkevästi käytettyinä, parantaa oppimismotivaatiota ja sitä kautta myös oppimistuloksia.

Vuoden ovat kuluneet ja uusia laitteita ja sovelluksia ilmestyy markkinoille jatkuvalla syötöllä. Mitkä laitteet ja sovellukset ovat hyviä, mitkä huonoja? Milloin kynä ja paperi toimivat paremmin kuin läppäri tai tabletti? Milloin käyttää kirjaa, milloin konetta? Miten koulun digitalisaatiota tulee viedä eteenpäin? Miten saada opettajat innostumaan ja uskaltamaan? Näitä kysymyksiä pitkään pyöritelleenä uskoin, että DigiErko-koulutus antaisi runsaasti eväitä edellä mainittuihin kysymyksiin vastaamiseen.

Uskomukseni piti paikkansa. DigiErko-koulutuksen aikana saimme varsin kattavan kuvan siitä, mitä digitalisaatio koulumaailmalle merkitsee ja miten koulua kannattaa lähteä kehittämään. Kurssikirjallisuuden ja lähitapaamisissa käytyjen hienojen keskustelujen kautta ymmärrykseni laajeni sovelluksista ja laitteista siihen, että hahmotin koulun digitalisaation kokonaiskuvan paremmin. Saamani koulutuksen avulla olen myös pystynyt käymään hyviä, rakentavia keskusteluja digitalisaatiosta “vastarannankiiskien” kanssa.

Kehittämisprojektini tein yhdessä kollegani ja opiskelukaverini Heidi Påttin kanssa. Projektimme nimenä oli “Digistigen” ja sen tavoitteena oli luoda opettajille tavoitteellinen digitäydennyskoulutuspaketti. Projektiin kuului mm. osaamiskartoituksen teko, työpajoja, tvt-kahviloita ja ajanvarauksella toimivaa digitutorointia. Pyrimme selvittämään kollegoittemme tvt-osaamisen tason ja tarjoamaan sopivan haastavaa tvt-täydennyskoulutusta. Toiminta sai osakseen paljon kiitosta ja kokeilemistamme malleista koulun toimintaan ovat vakiintuneet työpajailtapäivät, digitutorointi ja osaamiskartoitusten teko. Ensi lukuvuonna työpajailtapäivien määrä nousee kahdesta kolmeen, sillä kollegamme pitävät työpajoja mielekkäänä täydennyskoulutusmuotona.

Tänä vuonna olen toiminut alueellisen tutorverkoston koordinaattorina sekä aluetutorin tehtävissä kaikissa Kirkkonummen ruotsinkielisissä peruskouluissa, joita on neljä kappaletta. Aluetutorius tarkoittaa sitä, että torstaisin olen aina jossain kuntamme kouluista toisten opettajien työparina. Tänä vuonna eri ryhmien kanssa on opeteltu esimerkiksi videoiden tekoa ja editointia, Googlen työkalujen tehokasta käyttöä, ohjelmointia, kuvamuokkausta ja paljon muuta. Parasta on, kun opettaja huomaa osaavansa ja uskaltavansa jatkaa uuden oppimista yhdessä oppilaittensa kanssa, myös ilman tutoropettajaa. Ensi lukuvuonna jatkan aluetutorin hommissa ja tavoitteenani on saada osaamiskartoituksia ja työpajailtapäiviä toteutettua myös muissa kuntamme ruotsinkielisissä kouluissa.

DigiErko-koulutus antoi juuri oikeat välineet aluetutorina toimimiseen, kiitos!

– Minttu Myllynen

DigiErkot muutoksen airuina

DigiErko-koulutus valmistaa opettajia toimimaan myös muutoksen asiantuntijoina. Tässä kirjoituksessa pohdin, miksi se on tärkeää.

Elämme yhä kompleksisemmassa maailmassa, ja jatkuvasti muuttuvat toimintaympäristöt- ja ehdot edellyttävät myös opettajilta uutta asiantuntijuutta. Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sekä Education International -järjestön pääsihteeri David Edwards toteavat Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan (14.3.2019) digitalisaation sekä uusien oppimistapojen edellyttävän opettajilta uutta osaamista sekä ammattitaitoa ja täten osaamisen jatkuvaa päivittämistä.

Ajankohtainen keskustelu elinikäisen oppimisen sekä uudistumiskyvyn turvaamisesta on innostavaa, mutta työelämän murroksessa ja tulevaisuuteen aktiivisesti kurkottavan keskustelun lomassa voidaan Saaren (2013) tavoin kuitenkin myös pohtia, onko työssä kehittyminen työntekijän oikeus vai työnantajan asettama velvollisuus. Asenteet muutosta ja esimerkiksi juuri digitalisaatiota kohtaan voivat olla vaihtelevia. Muutosmyönteisyyden rinnalla digitalisaatio voidaan nähdä myös välttämättömänä pahana, perustyön ylimääräisenä osana ja täten mahdollisesti jopa kuormitustekijänä. Jatkuva vaatimus muutoksesta voi tuntua työntekijästä ahdistavalta, ja sen sijaan, että ahdistus pelkistyisi digikonservatiivisuudeksi, voi kyse olla myös siitä, että arkiseen työtoimintaan kuulumaton informaatio koetaan helposti häiritseväksi tai uhkaavaksi ja ennen kaikkea päivittäiseen työaikaan kuulumattomaksi (Kirjonen 2006, 125). Lisäksi työ digitalisoituu tavalla, jossa muutoksen vaikutusta on vaikea enää erottaa, jolloin myös oman osaamisen määritteleminen vaikeutuu (Keyriläinen & Sutela 2018, 278, 281).

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus pyrkii osaltaan vastamaan opetusalan digitaalisen kehittämisen tarpeisiin. Erikoistumiskoulutuksen suorittaneesta opettajasta tulee digitaalisen oppimisen sekä opettamisen, mutta myös muutoksen ja sen mahdollistamisen asiantuntija. Koulutettavat toteuttavat osana opintojaan kehittämisprojektin, jossa koulun kokonaisvaltainen kehittäminen konkretisoituu design-tutkimuksen periaatteita noudattaen tarvelähtöisistä kokeiluista hyvien käytäntöjen vakiinnuttamiseen sekä levittämiseen. Kehittämisprojektin läpivieminen vaati opettajalta taitoa jakaa omaa uuttaa osaamistaan sekä toimimista työyhteisössä uudesta roolista käsin. Kehittäjän roolin ottaminen omassa työyhteisössä voi olla haastavaa, mutta tarvitsemme opettajia, jotka ovat valmiita työskentelemään useassa eri toimijapositiossa eli kantamaan tarpeen mukaan ja välillä myös yhtä aikaa useita eri hattuja; opettajan, kehittäjän, projektipäällikön, oppijan, ihmettelijän ja kannustajan. Kehittäjän on kuitenkin myös itse tärkeä pystyä hyväksymään muutoksen generoimat roolit muissa työyhteisön tai sidosryhmien jäsenissä, sillä kaikkia tarvitaan; visionäärit vievät muutosta eteenpäin, mutta kriitikot auttavat pitämään perustyön käynnissä sekä tavoitteet realistisina. Toisen muutosvastarinta voi latistaa innon kehittää, mutta yhtä lailla myös kollegan myötämielisyys muutokselle voi tuntua etäännyttävältä. Olennaista on koko työyhteisöä osallistava viestintä. On myös hyvä muistaa, että muutos on ennen kaikkea prosessi, ja muutokseen sopeutumiseen vaadittava aika vaihtelee yksilöllisesti. Muutosta luodaan samalla kun sitä eletään.

Digiloikkaan on liityttävä, mutta askel tuntemattomaan voi tuntua pelottavalta ja etenkin koulujen arjessa haastavalta. Kompleksisuus on kaoottista ja matkan varrella on kestettävä epävarmuutta ja uskallettava ottaa myös harha-askelia. Kaikkeen kehittämistyöhön sisältyy kuitenkin pyrkimys luoda yhteistä ja koherenttia ymmärrystä vielä jäsentymättömästä kokonaisuudesta. DigiErko-koulutukseen osallistuvat opettajat ovat itse yhtä lailla oppijoita, toki rohkeita airuita, mutta ennen kaikkea rinnalla kulkijoita.  Loikan sijaan voitaisiinkin ensin tunnustella, ryhtyä sitten etenemään määrätietoisesti ja ehkä lopulta yltää yhteiseen oppimishyppyyn (Ahonen 2013, 40). Muutoksella tavoiteltava päämäärä kun on eittämättä kuitenkin kaikilla opettajilla yhteinen – pedagogisesti mielekkäät sekä kestävät käytännöt ja täten oppijan etu.

Opettajan asiantuntijuus ei ole staattista, vaan muuttuvaa samalla tavoin kuin aika itse. Kuten Kirjonen (2006, 124) osuvasti ilmaisee: ”Asiantuntijuus on joksikin tulemista tai johonkin menemistä. Se on liikettä hyödylliseen suuntaan, ei olemista jossain tilassa toimimatta.”

Toimitaan siis, mutta yhdessä opetellen ja toisiamme tukien.

– Sorella Karme

Kirjoittaja työskentelee tutkimusavustajana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoimassa Innokas-verkostossa.

Lähteet

Ahonen, H. 2013. Oppimishypyt työpaikalla. Teoksessa C. Savander-Ranne, J. Lindfors, P. Lankinen & L. Lintula (toim.) Kehittyvät oppimisympäristöt. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja, TAITO-työelämäkirjat 5. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 37–45.

Keyriläinen, M. & Sutela, H. 2018. Suomalaisten palkansaajien kokemuksia työn digitalisaatiosta. Työelämän tutkimus 16 (4), 275–288.

Kirjonen, J. 2006. Kehittäminen asiantuntijatyönä. Teoksessa R. Seppänen-Järvelä & V. Karjalainen (toim.) Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki: Stakes, 117–133.

Luukkainen, O. & Edwards, D. (14.3.2019) Menestys edellyttää panostusta koulutukseen. Helsingin Sanomat, A5.

Saari, T. 2013. Työssä kehittyminen tietotyöntekijän oikeutena ja velvollisuutena. Aikuiskasvatus 33 (2), 95–106.